คุณเชื่อมั่นว่าคุณมีทักษะและปฏิภาณไหวพริบในการเจรจาต่อรองอยู่ใน ระดับดี และมีเทคนิคเฉพาะตัวในการพูดเพื่อโน้มน้าวใจของผู้อื่น