ความเชี่ยวคณิตศาสตร์ หรือการคิดคำนวณเป็นทักษะพื้นฐานที่ต้องให้ความสำคัญเพราะสามารถใช้ในการดำเนินเชีวิตประจำวันที่จะขาดไม่ได้เลย