เป็นทักษะทางด้านมนุษยสัมพันธ์ในการเชื่อมประสานระหว่างผู้บริหารระดับสูงกับผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเหมาะสำหรับหัวหน้างนระดับกลาง (Middle management) ซุึ่งมีความสำคัญในการบริหารงานลูกน้องให้ปฏิบัติงานให้ได้อย่างตรงจุด