เป็นทักษะทางด้านความคิดรวบยอดในการวางแผนหรือนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อองค์การ ซึ่งเหมาะสำหรับผู้บริหารระดับสูง (Top Management) สำหรับคนที่จะบริหารคนได้ต้องมีวินัยในตัวเองสูง และความรับผิดชอบ