ทักษะ

ปัจจุบันโลกของเราแคบลงมาก ไม่ได้หมายถึงขนาดหรือความกว้างของโลกแต่อย่างใด แต่หมายถึงการติดต่อสื่อสารที่ถูกย่นระยะลงมาก จากเมื่อก่อนที่คนเราจะพบปะพูดคุยกันได้ต้องอยู่กันต่อหน้าเท่านั้น หลังๆมาเริ่มมีจดหมาย การติดต่อดูจะสะดวกสบายขึ้น แต่อย่างไรระยะเวลาในการส่งจดหมายก็ยังเป็นอุปสรรคอยู่ดี จากนั้นมีการพัฒนามาใช้โทรศัพท์ ค่าใช้จ่ายก็ยังค่อนข้างสูงอยู่ พัฒนามาจนถึงปัจจุบันตั้งแต่มีเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารมา มันช่วยให้เราสามารถติดต่อกันผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ทำให้เราโทรหากันได้ หรือวีดีโอคอลแบบเห็นหน้ากัน ทุกวันนี้ไม่ว่าจะอยู่ส่วนใดของโลกเราก็สามารถติดต่อกันได้อย่างสะดวกสบาย รวดเร็ว แถมยังประหยัดค่าใช้จ่ายอีกด้วย

นอกจาการสื่อสารตรงนี้จะช่วยให้เราติดต่อกันได้ง่ายขึ้นแล้ว มันยังมีประโยชน์ในด้านธุรกิจอีกด้วย ในด้านธุรกิจทั้งการใช้งานผ่านระบบอินเตอร์เน็ตหรือจะเป็นเว็บไซต์ในเชิงพาณิชย์ต่างๆ  เจ้าของกิจการได้นำความรู้มาใช้ส่งผลให้เกิดการพัฒนาธุรกิจ ลดค่าใช้จ่าย เพิ่มโอกาสขาย สะดวกทั้งคนขาย ทั้งคนซื้อ นอกจากประโยชน์ด้านธุรกิจแล้ว ที่เราสังเกตได้ง่ายและใกล้ตัวมากๆ นั่นคือนำมาใช้ประโยชน์ด้านการศึกษา(Educational Technology ) ช่วยให้คนที่อยู่ในพื้นที่ที่ยากต่อการเข้าถึง หรือขาดแคลนบุคลากร ได้มีโอกาสในการเรียนรู้ให้เท่าเทียมกัน สร้างความเสมอภาคในสังคมได้อย่างดี สำหรับด้านการบริหารจัดการ เราสามารถนำเทคโนโลยีการสื่อสาร มาเป็นเครื่องมือช่วยการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในระบบบริหารได้ มีส่วนช่วยทำให้ ทำงานได้รวดเร็วขึ้น ลดเวลาการทำงานให้น้อยลง ทำให้ได้งานเพิ่มมากขึ้น ใช้คนจำนวนน้อยลง ที่สำคัญคือคุณภาพของงานก็ดีขึ้น ปัจจุบันเทคโนโลยีการสื่อสารสามารถแบ่งออกได้ 4 กลุ่มคือ

  1. Broadcast and Motion Picture Technology
  2. Print and Publishing Technology
  3. Computer Technology
  4. Telecommunication Technology

อย่างไรก็ตามความสะดวกสบายของเทคโนโลยีอย่างในปัจจุบันนี้ก็ยังมีข้อเสียอยู่ คือส่งผลกระทบต่อเทคโนโลยีในอดีต เช่น หนังสือพิมพ์ นิตยสาร วิทยุกระจายเสียง หลังจากที่ได้รับการพัฒนาคนส่วนใหญ่นิยมหันมาบริโภคสื่อผ่านระบบอินเตอร์เน็ตมากกว่า เพราะสะดวกถมยังประหยัดค่าใช้จ่าย ส่งผลเสียให้ผู้ที่ประกอบกิจการต้องปิดกิจการไป

นอกจากข้อเสียด้านธุรกิจแล้ว ปัจจุบันมีการพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นที่ว่า เด็กในปัจจุบันไม่ค่อยเข้าสังคม เพราะเสพติดการสื่อสารผ่านสื่อมัลติเมียเดีย ซึ่งไม่ใช่พฤติกรรมที่สมควรเพราะอย่างไรก็ตาม การติดต่อสื่อสารผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เป็นเพียงการทำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพิ่มความสะดวกเท่านั้น ดังนั้นหากไม่จำเป็นเราก็หันมาคุยกันแบบปกติจะดีกว่า ทั้งช่วยให้ความสัมพันธ์ระหว่างกันที่ดีขึ้น แล้วยังทำให้เราสื่อสารได้ตรงไปตรงมา เข้าใจตรงกันมากกว่าข้อความอย่างแน่นอน

https://sites.google.com/site/2200405phaertawan/then-nolo-yi-kar-suxsar/khwam-sakhay-khxng-thekhnoloyi-suxsar

https://www.gotoknow.org/posts/308385

https://bemler.wordpress.com/2014/04/17/2-2 /