Adam West

คุณเป็นคนที่ทันคนและรู้วิธีในการปรับตัวให้เข้ากับคนรอบข้างที่อาจ มีสไตล์ต่างกันได้เป็นอย่างดี เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นในชีวิตของคุณ คุณจะรู้สึกเสมอว่าเป็นเรื่องที่ตื่นเต้น และเป็นโอกาสที่คุณจะได้พัฒนาตัวคุณเอง

Sarah Smith

คุณเชื่อมั่นว่าคุณมีทักษะและปฏิภาณไหวพริบในการเจรจาต่อรองอยู่ใน ระดับดี และมีเทคนิคเฉพาะตัวในการพูดเพื่อโน้มน้าวใจของผู้อื่น

Luke Armstrong

ในการจะทำอะไรให้สำเร็จเรื่องของความรู้ และทักษะถือเป็นเรื่องที่สำคัญ อย่างที่ทำงานที่ได้ทำอยู่ตอนนี้ถึงได้รู้ว่าพื่้นฐานความรู้ถือว่าสำคัญไม่แพ้กัน จึงควรให้เอาใจใส่กับการเรียนรู้มาก