ดูวิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ยุคแรกจนถึงปัจจุบัน

‘คอมพิวเตอร์’ เป็นเครื่องมือมากคุณประโยชน์ คอมพิวเตอร์ ที่เราทุกคนใช้กันอยู่จนถึงทุกวันนี้ เป็นผลพวงมาจากการประดิษฐ์คิดค้นเครื่องมือ ซึ่งใช้ในการคำนวณ ซึ่งมีวิวัฒนาการนานมาอย่างนมนานแล้ว โดยเริ่มต้นมาจากเครื่องมือในการคำนวณเครื่องแรก ได้แก่ ‘ลูกคิด’ สร้างขึ้นครั้งแรกของโลกในประเทศจีน เมื่อ 2,000-3,000 ปีมาแล้ว

วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์มีความเป็นมาอย่างไร ?

การพัฒนาเครื่องคอมพิวเตอร์ แบ่งออกเป็นทั้งหมด 5 ยุค ดังนี้…

คอมพิวเตอร์ ยุคที่ 1

ปี ค.ศ. 1945 – ค.ศ. 1958 คอมพิวเตอร์ที่ประดิษฐ์มาจากหลอดสุญญากาศ มักมีปัญหาเรื่องความร้อนจัด อีกทั้งไส้หลอดก็ขาดบ่อย ถึงแม้จะมีระบบระบายความร้อนชั้นเยี่ยมก็ตาม ในส่วนของการสั่งงาน ใช้ภาษาเครื่องเฉพา ซึ่งเป็นรหัสตัวเลขสลับซับซ้อน ลักษณะของคอมพิวเตอร์ของยุคนี้มีขนาดมโหฬารมาก เช่น MARK I , ENIAC , UNIVAC เป็นต้น

คอมพิวเตอร์ ยุคที่ 2

ปี ค.ศ. 1959 – ค.ศ. 1963 เป็นคอมพิวเตอร์แบบ Transistor มีแกน Ferrite ทำหน้าที่เป็นหน่วยความจำ , มีอุปกรณ์เก็บข้อมูลสำรองในสื่อบันทึกแม่เหล็ก ส่วนทางด้าน Software ก็มีการปรับปรุงดี มีความทันสมัยมากขึ้น ทำให้สามารถเขียนโปรแกรม ได้ด้วยภาษาระดับสูงอันเป็นภาษาเขียนเป็นประโยค ซึ่งมนุษย์สามารถเข้าใจได้ เช่น ภาษาFortran , ภาษา COBOL เป็นต้น โดยภาษาระดับสูงนี้ ได้รับการพัฒนาและใช้งานมาจนถึงปัจจุบัน

คอมพิวเตอร์ ยุคที่ 3

ปี ค.ศ. 1964 – ค.ศ. 1969 คอมพิวเตอร์ใช้งานแบบวงจรรวม โดยวงจรรวมในแต่ละตัว จะมี Transistor บรรจุอยู่ภายในมากมาย จึงทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์มีความสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ตลอดจนสร้างโปรแกรมย่อยๆขึ้นมา ในการกำหนดชุดคำสั่งต่างๆ ทางด้าน Software ซึ่งมีระบบควบคุมอันมีความสามารถสูงสุด ทั้งในรูปแบบแบ่งเวลาการทำงาน ให้กับงานหลายๆอย่าง

คอมพิวเตอร์ ยุคที่ 4

ปี ค.ศ. 1970 จนถึงปัจจุบัน เป็นยุคของคอมพิวเตอร์ซึ่งใช้ความจุสูงมาก เช่น Microprocessor บรรจุ Transistor จำนวนนับหมื่นนับแสนตัว ทำให้ขนาดเครื่องคอมพิวเตอร์มีขนาดกะทัดรัด สามารถตั้งบนโต๊ะ หรือพกพา ไปในที่ต่าง ๆ ได้ ณ ขณะเดียวกันระบบ Software ก็ได้มีการพัฒนาขีดความสามารถขั้นสูงขึ้นมาก ตลอดจนมีโปรแกรมสำเร็จรูปให้เลือกใช้มากมาย จึงทำให้เกิดความสะดวกสบายในการใช้งาน

คอมพิวเตอร์ ยุคที่ 5

เป็นคอมพิวเตอร์ที่มนุษย์ ต้องการนำมาใช้งาน เพื่อช่วยในการตัดสินใจรวมทั้งช่วยแก้ปัญหาต่างๆให้ดียิ่งขึ้น โดยจะมีการเก็บความรู้ต่างๆจำนวนมหาศาล ไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งสามารถค้นหาและดึงความรู้ที่เก็บไว้ มาใช้งานให้เป็นประโยชน์ได้ สำหรับคอมพิวเตอร์ในยุคนี้ เป็นผลพวงมาจากวิชาการ Artificial Intelligence : AI จากนานาประเทศทั่วโลกไม่ว่าจะเป็น สหรัฐอเมริกา , ญี่ปุ่น รวมทั้งประเทศในทวีปยุโรป ที่กำลังให้ความสนใจค้นคว้า ตลอดจนพัฒนาเทคโลยีทางด้านนี้กันอย่างจริงจัง